Wednesday, 1 January 2014

Dua sms

ALLAH aap ko khush rakhe ga. :

 NAMAZ
kab kam aaye gi.?

FAJR...
marte waqt

ZOHR
Qabar me

ASAR
munkur nakir ke sawalat ke waqt

MAGHRIB
hisab kitab ke waqt

ISHA
pul siraat par

80% log isse forward nahi karte
ALLAH ,pak farmate hain
ke
"agar tum apney logon ke samne mujhe nazar andaz karo ge
to me tumhay apni nazar me radd kar dunga...

BEST in the world:-
Leader:
A L L A H

Guide:
Q U R A N

LifeStyle:
I S L A M

Person:
M U M I N

Personality:
M O H A M M A D

Routine:
S U N N A T

Law:
S H A R I A T

Lyrics:
A Z A A N

Loyalty:
E M A A N

Request:
D U A

Protection:
S A D Q A

Oath:
K A L M A

Exercise:
N A M A Z

Control:
R O Z A

Charity:
Z A K A T

Tour:
H A J J

Decision:
S A B A R

Action:
N E K I

Hobby:
S A L W A T

Hope:
We'll try 2 be the best INSHA ALLAH.

.....Dua 4 All Muslims....

No comments:

Post a Comment

TumbRing